Figure 4

Neutralizing scFv Antibodies against Infectious Bursal Disease Virus Isolated From a Nlpa-Based Bacterial Display Library

Tianhe Li*, Bing Zhou*, Tingqiao Yu, Ning Li, Xiaochen Guo, Tianyuan Zhang, Jingzhuang Zhao, Liming Xu, Siming Li, Lei Ma, Tingting Li, Liangjun Ding, Mingzhe Sun, Deshan Li and Jiechao Yin

Published: 21 February, 2017 | Volume 1 - Issue 1 | Pages: 001-011

aac-aid1001-g004

Figure 4:

SDS-PAGE analysis of the purified anti-hIL-1β scFvs. Twelve VP2-binding scFvs were expressed by E.coli and purified by denature and renature the inclusion body. Lane1: Protein marker, Lane2-13: s-1, s-12, s-17, s-19, s-25, s-29, s-30, s-32, s-38, s-40, s-50, s-220.

Read Full Article HTML DOI: 10.29328/journal.aac.1001001 Cite this Article Read Full Article PDF

More Images

Similar Articles

  • Neutralizing scFv Antibodies against Infectious Bursal Disease Virus Isolated From a Nlpa-Based Bacterial Display Library
    Tianhe Li*, Bing Zhou*, Tingqiao Yu, Ning Li, Xiaochen Guo, Tianyuan Zhang, Jingzhuang Zhao, Liming Xu, Siming Li, Lei Ma, Tingting Li, Liangjun Ding, Mingzhe Sun, Deshan Li and Jiechao Yin Tianhe Li*,Bing Zhou*,Tingqiao Yu,Ning Li,Xiaochen Guo,Tianyuan Zhang,Jingzhuang Zhao,Liming Xu,Siming Li,Lei Ma,Tingting Li,Liangjun Ding,Mingzhe Sun,Deshan Li,Jiechao Yin. Neutralizing scFv Antibodies against Infectious Bursal Disease Virus Isolated From a Nlpa-Based Bacterial Display Library. . 2017 doi: 10.29328/journal.aac.1001001; 1: 001-011

Recently Viewed

Read More

Most Viewed

Read More